ng Full Form Name
NG Full Form is NasoGastric

NG Full Form / Abbreviation Category NG Terms
NasoGastric Physiology NG
Nueva Generacion Spanish NG
Next Generation Military NG
National Geographic Media NG
Not Greater Than Computer Assembly Language NG
Natural Gas Environmental NG
No Good Military NG
Non-gaussian Maths NG
Northwest Girlchoir Organization NG
Air National Guard Government NG
Next Guess Sports NG
Nuevas Generaciones Spanish NG
Neighborhood Guide Community NG
Nitrogen Gage Space Science NG
Noise Gain Electronics NG
Now Going Misc NG
NanoGram Unit of Measurement NG
National Guard Military NG
New Guy Internet Slang NG
Network for Good Organization NG
iNexus Group Organization NG
Narrow Gage Space Science NG
New Group Softwares NG
No Gap Computing NG
Nasal Gastric Physiology NG
Novagold Resources Inc. NASDAQ Symbol NG
Nose Gear Space Science NG
Natural Golf Community NG
NAGARI Indian Railway Station NG
Nice Girl Internet Slang NG
Nigeria Countries NG
no-go Government NG
Noble Gas Chemistry NG
Ninos de Guatemala Organization NG
Noise Gate Electronics NG
No Grade University NG
Net Growth Business NG
News Group Internet NG
Northern Germany Regional NG
Number of Generators Military NG
New Government US Government NG
New Generation Regional NG
Neue Galerie Organization NG
Number Of Groups Computer Networking NG
Nittle Grasper Other NG
Norton Guide On-line Documentation Database File Type NG

NG- Frequently Asked Questions

  • NG acronym meaning?
  • Is it acronym or abbreviation?
  • Expand full form of NG
  • Full Details of NG?
  • Full Name of NG?

Leave a Reply